همکاران دفتر ریاست

تعداد بازدید:۵۰۹۳

 

                          شهرام شریفی

                     رئیس دفتر ریاست

    پست الکترونیک: Sh-Sharifi@tabrizu.ac.ir

      تلفن:      99 - 3598 3339 041

      فاکس:            33344013 041

 شماره اتاق:       503/1

                                                                                                                       

 

             مسعود شیخ زادگان

                  کارشناس  مسئول دفتر ریاست

    پست الکترونیک: ma_sheikh1359@mail.com

    تلفن:      99 - 3598 3339 041

    فاکس:            33344013 041

    شماره اتاق:       503

   

                                                                                                   

                         مجید قربان نژاد

                     مسئول دفتر ریاست

    پست الکترونیک: majid.ghorbannezhad@yahoo.com

     تلفن:      99 - 3598 3339 041

    فاکس:            33344013  041

 شماره اتاق:  503        

                                                                                                    

                 رقیه عبدی پور            

            مسئول خدمات اداری

              تلفن:       3560 3339 041

        شماره اتاق:     412 

                                

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۲