معرفی ریاست دانشگاه

تعداد بازدید:۷۵۰۹

 

 

دکتر صفر نصراله زاده

مرتبه علمی: استاد
گرایش: اکولوژی گیاهان زراعی

nasr.tbu@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۴۰۲