همکاران دفتر

تعداد بازدید:۱۹۳۸

 

 ابوالفضل نظیری

 رئیس دفتر ریاست

 پست الکترونیک: a.naziri@tabrizu.ac.ir

 تلفن: 3590– 3339–041

 فاکس: 4013– 3334–041

                              شماره اتاق: 503/1

 

 

    شهرام شریفی

    کارشناس مسئول دفتر ریاست

    پست الکترونیک: Sh-Sharifi@tabrizu.ac.ir

    تلفن: 1300– 3334–041

    فاکس: 4013– 3334–041

    شماره اتاق: 503

 

 

    جواد همدانلو

    مسئول دفتر ریاست

    تلفن: 3598– 3339–041

    فاکس: 4013– 3334–041

    شماره اتاق: 503

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۷