دفتر ریاست

تعداد بازدید:۳۲۱۳
رئیس دفتر ریاست

ابوالفضل نظیری

تلفن تماس : 04133393590

ایمیل : a.naziri@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۷