دفتر ریاست

دفتر ریاست

رئیس دفتر ریاست

دکتر حسن محمودزاده

تلفن تماس : 04133393590

ایمیل: Mahmoudzadeh@tabrizu.ac.ir